Migrena - objawy i rozpoznanie

Migrena to chroniczne schorzenie objawiające się głównie bólami głowy, zawrotami, nudnościami, czasami połączonymi z problemami z widzeniem i słyszeniem lub omamami wzrokowymi. Migrena ma charakter napadowy, to znaczy jej ataki pojawiają się w czasie i trwają od 4 do 72 godzin, po czym następuje przerwa w bólach, która trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Bóle migrenowe to bóle od średnich do ciężkich pod względem intensywności. Uważa się, że na wystąpienie migreny u danej osoby mają wpływ czynniki dziedziczne. Szczegółowy opis objawów towarzyszących poszczególnym typom migren został zamieszczony poniżej.

Częstość występowania migreny a wiek i płeć

Częstość występowania migreny zmienia się u obu płci wraz z wiekiem. Migrena diagnozowana jest częściej u chłopców niż u dziewczynek przed okresem dojrzewania, natomiast po jego zakończeniu występowanie jej wzrasta znacząco u płci żeńskiej. Wzrost przypadków migreny u obu płci zauważa się do osiągnięcia wieku 40 lat, a następnie spada. Uważa się, ze największe ryzyko zachorowania na migrenę występuje w wieku od 25-55 lat, czyli w wieku produkcyjnym.

Rozpoznanie choroby na podstawie występujących objawów

W przeszłości pojawiały się różne systemy wytycznych, które opierały się zwykle na występowaniu jednego lub dwóch objawów, przez co diagnoza migreny była dopasowana raczej do podtypu bez aury bądź z aurą. Takie kryteria rozpoznania nie pozwalały na postawienie właściwej diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia u osób z innym podtypami migreny – każdy kraj i każdy lekarz kierował się wówczas własnymi kryteriami przy rozpoznawaniu tej choroby. Dopiero w 1988r. opracowano wytyczne, które zyskały szeroką aprobatę w skali światowej – dzięki nim rozpoznanie migreny objęło szerszą grupę pacjentów i umożliwiło opracowanie terapii dopasowanych do typów choroby.

Zgodnie z klasyfikacją bóli głowy Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Bólu Głowy (International Headache Society) z 1988r. wyróżnia się siedem podtypów migreny:

 1. Migrena bez aury (zwyczajna)
 2. Migrena z aurą (klasyczna)
 3. Migrena z oftalmoplegią
 4. Migrena tęczówki
 5. Objawy z okresu dzieciństwa, które mogą być prekursorami migreny, bądź mogą być z nią związane
 6. Komplikacje migreny
 7. Schorzenia migrenowe, które nie spełniają całkowicie podanych kryteriów.

Przeważającymi postaciami migreny są dwa pierwsze podtypy, czyli migrena z aura oraz migrena bez aury. Za ból migrenowy uznawany jest taki ból głowy, którego ataki mają tendencję do nawracania – pacjent cierpiał z powodu takiego bólu co najmniej 4-5 razy w życiu, trwa on zwykle od 4 do 72 godzin oraz jest umiejscowiony jednostronnie. Bóle migrenowe są to bóle z tendencją do ostrego pulsowania, ich natężenie znacznie utrudnia wykonywanie codziennych czynności i często niszczy plany dnia. Takie rodzaje bólu sprawiają, że wykonywanie zwykłych ruchów powoduje nadwrażliwość na nie, co często połączone jest z nudnościami, wymiotami, fotofobią (nadwrażliwością na światło) oraz fonofobią (nadwrażliwością na dźwięki). Oprócz bólu głowy pojawiają się dolegliwości, które nie towarzyszą zwykle bólom głowy.

Rozpoznanie u pacjenta migreny zgodnie z wytycznymi IHS opiera się w dużej mierze na historii choroby podawanej przez cierpiącą osobę w wywiadzie lekarskim, jak również na eliminacji innych możliwych w danym przypadku przyczyn drugorzędnych bólu głowy, którymi mogą być schorzenia neurologiczne. Lekarz pierwszego kontaktu bada pacjenta fizykalnie, zleca on zwykle także badania laboratoryjne oraz kieruje do neurologa.

Wyników badań laboratoryjnych nie wykorzystuje się jednak bezpośrednio w diagnozie migreny, dają one jednak ważne wskazówki co do stanu, w jakim jest organizm pacjenta.

Ponieważ nie istnieje specyficzny biomarker migreny, rozpoznanie opiera się zawsze na wzajemnej korelacji typowo występujących objawów. Klasyfikacja migreny wg IHS służy bardziej diagnozie konkretnego ataku bólu, niż złożoności występowania bólów migrenowych w przeszłości. Bóle migrenowe maja tendencję do zmiany swojego natężenia wraz z wiekiem.

Migrena bez aury

Ten typ migreny występuje w przeważającej większości badanych przypadków. Typowymi dla migreny bez aury objawami są bóle głowy trwające od 4 do 72 godzin, w przypadku nie leczonej choroby, bądź źle dobranej terapii. Bóle głowy charakteryzują się przynajmniej dwoma z podanych czynników; umiejscowienie bólu po jednej stronie głowy, pulsowanie, intensywność bólu zawierająca się w granicach od umiarkowanej do ciężkiej, bóle nasilają się podczas wysiłku fizycznego w czasie wykonywania codziennych czynności, np. wchodzenia po schodach. Podczas bólu głowy występuje przynajmniej jedna dodatkowa dolegliwość, taka jak nudności, wymioty, fotofobia czy fonofobia, które nie mają związku z innymi schorzeniami.

Aby rozpoznać migrenę bez aury ataki z wyżej wymienionymi symptomami muszą wystąpić co najmniej pięć razy w przeszłości. Ta zasadę powtarzalności ataków stosuje się ze względu na inne dolegliwości, którym towarzyszą takie same objawy, schorzeniami tymi są bóle głowy z przyczyn patologii strukturalnej, niedorozwój naczyń tętniczych i żylnych, septyczne zapalenie opon mózgowych, czy ból głowy spowodowany udarem mózgu. Wszystkie z tych chorób reagują na leki typowe dla bólów migrenowych, co może okazać się niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta. Podobne objawy, jak w migrenie bez aury dają dolegliwości w czasie menstruacji, czynniki dziedziczne, duże spożycie alkoholu i inne czynniki drażniące.

Niepokojącymi objawami są pojawiające się nowe rodzaje bólu, zwykle maja one miejsce albo przed 5. albo po 50 roku życia. Są to bóle inne od typowo występujących, charakterystyczną cechą jest pojawianie się dodatkowych objawów jak gorączka i wysokie ciśnienie, są to bóle związane z przedłużającymi się niedoborami w układzie nerwowym, a także zmianami neurologicznymi. Niepokoją także bóle nasilające się przy kaszlu, aktywności seksualnej, urazach głowy oraz bóle związana ze zmianami patologicznymi wykrywane w trakcie badania lekarskiego bądź neurologicznego. Występowanie takich niepokojących objawów zwykle zwiększa ryzyko wystąpienia migreny.

Migrena z aurą (klasyczna)

W migrenie klasycznej występują wszystkie objawy charakterystyczne dla migreny bez aury, jednak oprócz nich występuje aura, która zwykle pojawia się w czasie 20-30 minut przed bezpośrednim nadejściem migrenowych bólów głowy. Na aurę migrenową składają się zwykle dolegliwości neurologiczne, takie jak problemy z widzeniem, mroczki wzrokowe, rozmyty obraz, lekkie halucynacje, podwójne widzenia, a także zmiany w czuciu, np. mrowienie i problemy z poruszaniem się i utrzymaniem równowagi. U dzieci pojawiają się czasami zmienione stany postrzegania i świadomości. Najczęstsze są przypadki aury, w której chorzy widzą migoczące błyski, często w kształcie łuku lub zygzaka, powiększające się z czasem., w takim błyszczącym łuku znajdują się czasem ciemne ślepe plamki. Mroczki wzrokowe pojawiają się w rożnych miejscach pól widzenia. Widziane przedmioty często wydają się chorym inne niż są w rzeczywistości, jeśli chodzi o kształt lub rozmiar, czasem wydają się one być przełamane jakby mozaikowym fragmentem. Kolejnymi objawami aury są mrowienie jednej części twarzy, jednego ramienia lub drętwienie jednej strony ciała. Czasem zdarza się tymczasowy paraliż jednostronny co ma miejsce gdy półkula dominująca zostaje objęta migreną. Występują także zaburzenia mowy. Objawy te znikają po zakończeniu się ataku migreny i w czasie przerw pomiędzy atakami wcale nie występują.

Bardzo rzadko występujące rodzaje migreny

W praktyce lekarskiej można także spotkać rzadko występujące podtypy migreny, które czasem sprawiają problem przy postawieniu diagnozy. Poniżej zostały one opisane wraz z typowymi dla nich objawami.

Migrena z przedłużoną aurą

Jest to podtyp migreny z aurą, ma miejsce wówczas, gdy co najmniej jeden z objawów aury trwa dłużej niż 60 minut, ale krócej niż 7 dni. W większości przypadków okres trwania aury jest zwykły dla większości ataków, tylko nieliczne z nich charakteryzują się przedłużoną aurą. Osoby u których objaw przedłużonej aury występuje w większości ataków migreny nalezą do nielicznych. Ciągle ostre napady migreny z przedłożoną aurą mogą wskazywać na niedokrwienie mózgu, np. w wyniku wędrowania małego skrzepu wewnątrz tętnic zaopatrujących mózg, lub mogą być objawem niewielkiego udary mózgu.

Migrena z rodzinną hemiplegią

Cechą charakterystyczną tego typu migreny jest występowanie paraliżów jednej połowy ciała w trakcie ataku migreny z aurą. Ataki, którym towarzyszy paraliż pojawiają się sporadycznie, mogą one towarzyszyć przedłużonej aurze. Pacjenci, którzy cierpią na ten podtyp migreny mają zwykle osobę w rodzinie o pierwszym stopniu pokrewieństwa, która także cierpi na tą odmianę choroby.

Migrena podstawna (zwojów podstawnych)

W tym podtypie migreny także występuje aura, która pochodzi jednoznacznie pnia mózgu lub z płata potylicznego, (ból odczuwa się zwykle w tyle głowy). Aby rozpoznać ten typ migreny przynajmniej dwa symptomy z poniższych muszą występować razem: szumy uszne, zawroty głowy, objawy wzrokowy w polach skroniowych i nosowych obu oczu, podwójne widzenie, zmniejszenie ostrości słuchu aż do chwilowego jego braku, zmniejszenie świadomości, czasem aż do jej utraty, zaburzenia mowy (dyzartria), niezborność ruchów (ataksja), obustronna parestezja- uczucie mrowienia, drętwienia, obustronny paraliż. Pacjent z takimi objawami musi być poddany dokładnemu badaniu, ponieważ symptomy te mogą być także powodowane hiperwentylacją lub lękiem. Na ten typ migreny cierpią zwykle młode osoby dorosłe, ataki migreny postawnej zwykle są poprzeplatane atakami migreny z aurą.

Aura migrenowa bez bólu głowy

Jest typowym objawem u osób cierpiących na migrenę od wielu lat, aura migreny pojawia się wówczas bez wywoływania bólu głowy. Przypadki, u których występuje jedynie ten typ schorzenia są niezmiernie rzadkie. U osób u których taki atak wystąpił po raz pierwszy w wieku powyżej 40 lat powinno się przeprowadzić badania wykluczające chorobę niedokrwienną mózgu.

Migrena tęczówki

Występuje, gdy bólom głowy towarzyszą trwające ponad godzinę mroczki wzrokowe lub ślepota. Mroczki wzrokowe mają zwykle postać okrągłych plam światła w polu wzrokowym, lub widziane są jako linie. Poza okresem ataku migreny pacjenci nie mają problemów ze wzrokiem, ani z widzeniem. Aby poprawnie rozpoznać ten rodzaj choroby konieczne jest badanie wykluczające wady i schorzenia wzroku oraz naczyń zapewniających gałkom ocznym ukrwienie.

Migrenowy zawał mózgu

W przypadku tego schorzenia objawy aury nie są całkowicie odwracalne w ciągu 7 dni i są związane z niedokrwiennym udarem mózgu, co potwierdza badanie za pomocą tomografii komputerowej. Uważa się, że udar mózgu może być skojarzony z migreną na jeden z trzech sposobów; może on występować wraz z migreną, jednak nie być nią spowodowany, może być obecny z objawami typowymi dla migreny lub pojawiać się w przebiegu typowego ataku migreny. Tylko trzeci podany sposób połączenia migreny z udarem mózgu jest określany jak migrenowy udar mózgu.

Migrena z oftalmoplegią

Typowymi dla tego podtypu migreny objawami są bóle głowy połączone z paraliżem jednego lub więcej nerwów czaszkowych, jednak bez dowodu na jakiekolwiek obrażenia wewnątrzczaszkowe. Bóle głowy mogą otrzymywać się nawet powyżej tygodnia, a ich związek z migreną nie jest całkowicie pewny. Migrena z oftalmoplegią jest tak bardzo rzadko spotykanym schorzeniem, że istnieje tylko małe prawdopodobieństwo wystąpienia jej w przebiegu praktyki lekarza pierwszego kontaktu.

Stan migrenowy (status migrainosus)

W stanie migrenowym okres ataku bólu migrenowego trwa powyżej 72 godzin pomimo wdrożenia leczenia. W trakcie takich długich ataków pojawiają się przerwy, w czasie których nie pojawia się ból, takie okresy bez bólu mogą trwać do około 4 godzin. Stan migrenowy często występuje w związku z przedłużonym okresem przyjmowania leków.

Bibliografia:

 1. Migraine and other headache disorders, Richard B. Lipton,Marcelo Eduardo Bigal
 2. Migraine and other headaches: your questions answered, Andrew J. Dowson
 3. Migraine headache prevention and management, Seymour Diamond
 4. Migraine: manifestations, pathogenesis, and management, Robert A. Davidoff

Skomentuj artykuł:Podaj email, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowych komentarzach do tego artykułu.Joanna
2010-12-26 21:39:47

Troszke sie uspokoilam, miewam migreny, ostatnia skonczyla sie jednostronnym paralizem - przerazilam sie okrponie, nie myslalam nigdy ze migrena moe spowodowac taki paraliz, balam sie ze jest ze mna gorzej. Niedlugo czeka mnie wizyta u neurologa. Pierwszy raz przzylam taki horror, przewanie miewalam migreny z aura- przeszlam nad tym do porzadku dzienneo, nie jest to tak przerazajace jak paraliz.Nie chcialabym juz nigdy wiecej czegos takieho przezywac... Paraliz trzymal mnie ponad godzine.Wystraszylam sie na smierc, mpoj partner rowniez.Gdybym wiedziala wczesniej, ze przy migrenach zdarzaja sie takie paralize, bylabym spokojniejsza, a tak balam sie ze siedzi cos w mozgu stad te bole i ten paraliz. Mozg jest czysty ufff.... Ja juz funkcjonuje normalnie, tylko czuje zmeczenie, ale to chyba normalne po takiej migrenie...
Pozdrawiam i nikomu nie zycze. Ostroznie rano przy migrenie.... zadnych gwaltownych ruchow i nie wpadac w panike - to sie zdarza, ale przechodzi..Najgorsze bylo to uczucie, jakby moja reka nie byla moja reka, taka zimna bezwladna ciezka klucha... Jak nie moje cialo, zimne, nieczule... cialo - jak martwe....

izabela
2011-01-04 19:57:36

JOASIU-znam to bardzo dobrze..u mnie przebieg jest jeszcze gorszy,żle słyszę, zaburzenia obrazu, nadwrazliwosc na zapach,hałas i światło, zygzaki błyszczące,szumy i hałas w uszach od kilku lat, a ręka jakby nie była własna..Ile się strachu najadłam na początku, że to moze guz mózgu itp :), cięzko się z tym żyje bo kilka dni po ataku nadal nie mogę czytac bo zaburzenia obrazu są nieznośne ale...pocieszam się że są gorsze choroby ;)Trzymaj się Joasiu

ola
2011-01-18 14:07:41

Dobrze napisany artykuł. Z migreną borykam się od kilku lat i nie znam na nią złotego środku. Na prawdę nie mam pojęcia jak całkowicie się jej pozbyć. Kupiłam nawet poradnik z tej strony,który poleciła mi przyjaciółka , jej pomógł niemal w 100% wyleczyć migrenę, mi nie wiem może w 50%. Owszem jest lepiej i ciesze się, że wpadł on w moje ręce, jednak 50% to nie 100%. Znacie jakieś dobre sposoby na zwalczenie migreny? jak Wy sobie z nią radzicie?

Marta
2011-04-19 10:25:02

Ola, podobno nie można wyleczyć migreny w 100% - niestety :( Co mi pomogło, to obserwacje tego co powoduje lub nasila migreny i kolejne eliminowanie tych rzeczy. Nie jest to wcale takie proste, ale warto. Mi lekarz zalecił prowadzenie dzienniczka, w którym zapisywałam wszystkie okoliczności wystąpienia bóli, bez tego nigdy bym nie wpadła że rozmowy przez telefon (ten szum w tle) mają na to wpływ... Tak więc ja polecam przede wszystkim obserwację i interpretację tego potem z lekarzem .

Agnes
2011-06-19 17:29:40

witam, mam 23 lata i dziś pierwszy raz poczułam co to ból migrenowy na własnej głowie.
Akurat byłam w szkole i zauważyłam,że widzę jasne plamy i mam światłowstręt. Zdziwiłam sie bardzo co się dzieje, następnie po 15-20 minutach dostałam bólu "za okiem" rozchodzącym się w okolicy brwi oraz tej samej okolicy ciemieniowej. Coś okropnego. Bolało bolało aż w końcu tak się rozkręciło iż myślałam,że doszło do udaru krwotocznego u mnie ! Wzięłam Nimesil i po 20 minutach lekko zaczęło odpuszczać ale nie do końca. Cały czas czułam kłująco- przeszywający ból okolicy oka. Teraz przy spięciu mięśni albo parciu boli mnie okolica prawa ciemieniowa. Coś okropnego naprawde :/

Karolina
2011-08-19 11:14:41

Witam. Mam 18 lat i od jakiś 7 dni budzę się z okropnym bólem głowy. Czasami ból ustępuje sam, ale czasami muszę zażyć lek, który też nie zawsze pomaga. Oprócz uporczywego bólu głowy dochodzi ból szyi, szczęki. Bardzo proszę o jakieś porady, ponieważ na prawdę zaczynam się niepokoić.

Michał
2011-08-19 11:21:16

@Karolina
Udaj się do lekarza - najpierw do ogólnego po skierowanie do specjalisty - neurologa, być może ortopedy. Przyczyn bólu głowy może być wiele - niekoniecznie migrena. Piszesz o bólu szczęki i szyi - być może przyczyna leży w kręgosłupie.
W każdym razie nie czekaj - idź do lekarza!
Im szybciej się zbadasz, tym szybciej będziesz wiedzieć co Ci dolega (albo nie dolega - chwilowe przemęczenie też jest możliwe).
Powodzenia! Trzymam kciuki!

sylwia
2011-08-25 02:01:27

witajcie... ja mam wszystkie chyba mozliwe objawy migreny, po urodzeniu dziecka czestotliwosc bolow sie zmienila, ale ostatnio znow 7 dni pod rzad... ech juz sama nie wiem jak z tym walczyc, bralam rozne leki pomagaja, ale nastepnego dnia bol wraca... mozecie cos powiedziec o waszych lekach

Kinga
2011-08-28 12:07:29

MAM NA IMIĘ KINGA MAM 13 LAT.BÓLE MIGRENOWE ROZPOCZĘŁY SIĘ JUŻ W SIÓDMYM ROKU MOJEGO ŻYCIA. BÓL JEST TAK SILNY, ŻE DOCHODZI DO WYMIOTÓW I SPĘDZENIA NAWET CAŁEGO DNIA W ŁÓŻKU.W SZKOLE NAUCZYCIELE NIE WIEDZA CO W TAKICH PRZYPADKACH ROBIĆ PO PROSTU DAJA MI HERBATĘ.

kamila
2011-11-07 12:31:34

Witam wszystkich.W koncu dowiedzialam sie co mi dolega i nie jestem z tym sama;( Mam migrene z aura i wszystkie objawy w niej wystepujace. Rozpoczyna sie glownie od ''precika zarowki''przechodzacego z jednej do drugiej strony oka, pozniej swiatlowstret, mrowienie jednej strony twarzy,jezyka, nosa, dziwne uczucie ''nie mojego ciala''no w koncu zaburzenie mowy;( w mlodszym wieku do tego byly wymioty i biegunka na szczescie ustapily.Wszystko to trwa max do 2 h, ktore sa wyjete z mego dnia.Po wszystkim pozostaje okropny bol glowy - z drugiej strony, niz wszystkie te objawy.Lekarze niestety nie stwierdzili u mnie migreny, zwalili wine na nerwice i az do tego momentu tak tez myslalam. Nie nawidzę momentu tej choroby, od razu łapie doła i wchodze pod koldre do momentu ostatnich objawów. Caly dzień pozniej mam zmarnowany. Objawy pokazuja sie najczesciej,gdy mam wewnetrzny spokoj, wszystko jest poukladane, jestem szczesliwa i odstresowana. Odziedziczylam migrene po mamie, ona ma identyczne objawy. Mam nadzieje, ze kiedys ta migrena ustapi calkowicie, jak narazie, udam sie do lekarza i zobaczymy jak ta sprawa się rozwinie.Mam półrocznego synka i chce sie mu poświecic i oby zapamietal same mile chwile z dziecinstwa a nie tylko jak mama leży w lóżku i jest bezradna. POZDRAWIAM WSZYSTKICH
K.

Paweł 27
2012-01-10 14:32:08

Witam jestem Paweł wczoraj Po raz pierwszy dopadła mnie prawdopodobnie ta choroba piszę prawdopodobnie bo lekarz nie jest w 100% pewny czy to nie był udar sparaliżowało mi usta, połowę języka, boli mnie głowa za prawym uchem i promieniuje aż do ramienia!!! spędziłem 8h w izbie przyjęć szpitala w hull UK chciano mnie zatrzymać w szpitalu ale znudziło mi sie czekanie aż się łóżko zwolni ( ktoś umrze )bo w nocy raczej nie wypisują do domu:) dodam jeszcze ze z lewym okiem też mi sie coś paskudzi bo jakieś takie zamglone jest jak myślicie jak długo mogą potrwać te objawy o których pisałem wcześniej? powiem wam jeszcze że nikomu tu nie przyszło do głowy mi zrobić żadnego badania specjalistycznego typu rezonans magnetyczny czy też tomografia i zastanawiam sie w jaki sposob oni doszli do tego ze to migrena a nie udar i ze to udar a nie migrena sami nie wiedza!!! Pozdrawiam ( uczucie masakryczne )

Aurelia 81
2012-01-31 13:08:28

Od lipca 2011 cierpie na dziwne schorzenie,obawiajace sie zaburzeniami rownowagi,bolami glowy i utrata przytomnosci.Wczesniej miewalam migreny z aura,ale ataki byly rzdkie,wiwc nie zaprzatalam sobie nimi glowy.Bralam jakis lek przeciwbolowy i objawy ustepowaly.W chwili obecnej nie daje sobie rady ani psychicznie,ani fizycznie.Napady migrenowe zdarzja sie bardzo czesto i niejednokrotnie koncza sie utrata przytomnosci.Z poczatku podejrzewano blednik,ktory zostal wykluczony przez laryngologa.Przeprowadzono tez rezonans magnetyczny glowy,lecz nie wniosl on nic nowego.Neurolog skierowal mnie rowniez na badanie EEG,gdyz utraty przytomnosci nasilaja sie w zetknieciu z silnym swiatlem,ktore np. wystepuje w supermarketach.Jednak i to badanie nie wykazalo zadnych nieprawidlowosci.Odetchnelam z ulga,ze to nie padaczka,jak podejrzewano.W powyzszym artykule przeczytalam,ze istnieje rodzaj migreny tzw.migrena podstawna(zwojow podstawowych),ktora przeplata sie z migrena z aura i jej objawy w wiekszosci pokrywaja sie z moimi.Zastanawim sie ,czy sa moze wsrod was osoby z podobnymi symptomami jak moje.Jesli tak,to prosze o kontakt mailowy :bloszek18@wp.pl.Trace juz nadzieje,ze wroce do normalnego zycia.Na chwile obecna nie jestem w stanie wrocic do pracy,ani normalnie funkcjonowac.Boje sie nawet wyjsc na ulice w obawie,ze strace przytomnosc.Brak mi konkretnej diagnozy,a co za tym idzie wlasciwego leczenia.Caly czas zadaje sobie pytanie,czy to moze byc migrena,czy cos innego.Czekam na opinie

kasia
2012-03-14 21:35:49

moja corka choruje na migrene i gdy ona ma atak to ja razem z nia, tylko ja jestem dla niej wsparciem, nikt z rodziny nie wierzy ze ma az takie bole glowy, musialam wyprowadzic sie od rodziny bo uwazali ze ona udaje, z enie chce jej sie chodzic do szkoly, a bol jest obezwladniajacy, ona placze rzuca sie na lozku, gdy dostanie w szkole ja biegne po nia, pielegniarka w szkole tez zdziwiona ze az tak ja boli, miala lek ze szwecji, do nosa ale nie pomaga, pomaga troche nowa aspiryna specjalna na migrene i SOLPADEINE bardzo tani lek 2 zl zatabletke ale trzba wziac 2 naraz gdy ma sie aure, rowniez zacisniecie pieluszki sciereczki albo chustki wokol glowy tak mocniej, w pon idziemy na tomograf, eeg bylo w normie, gdy ma ure nie czuje reki jest zdretwiala i ma mroczki w oczach a potem po pol godzinie zaczyna sie bol, mozna przykladac zimny oklad na czolo i cieply na szyje, przynosi troche ulge, niektorzy robia sbie tez sami zastrzyki

Kasia
2012-03-26 22:49:06

Bardzo fajny artykuł. Ja borykałam sie z bólem w skroniach i mroczkami od 17 roku życia i dopiero teraz w wieku 27 lat po tygodniowym, nieustajacym bólu stwierdzono u mnie migrenę. Nie zapomnie do teraz tego uczucia jak po podaniu jesdnej tabletki ten koszmar poprostu sie skończył.
Mroczki odeszły, nie mam ich, ale ból powraca co jakiś czas, a co gorsza to straszne zawroty głowy. Czasami czuje jak cały świat kręci mi sie w około przez cały dzień i dłużej. To jest straszne nie można w ogóle normalnie funkcjonować, bo nic jak tylko myśle czy głowa mi sie zaraz nie odkręci. Byłam z tym u lekarza, ale jak to oni machają na to tylko ręką, a ja nie wiem czy to napewno wina migreny.
Wiem że przyjmowanie antykoncepcji przyczynia sie do migren, wiec je odstawiałam odrazu po diagnozie.
Czy można mieć migrenę bez bólu głowy?

Daria
2012-05-27 10:52:45

Mam 13 lat mam tak od kilku dni boli mnie tak dziwnie głowa ale nie mocno. Choruję też często na zatoki to też może być przyczyna bólu. Boli mnie zazwyczaj połówka głowy w części górnej lub płat czołowy. Szczypią mnie wtedy oczy i jestem senna i nie chce mi się nic. Czy to może być aby na pewno migrena? Boję się że to rak albo coś groźnego. Mama mi mówi że mogę mieć migrene ale ja jestem taka że zaraz myślę o najgorszym. Mam tak , że boli mnie rano potem nie boli a potem znowu i tak dalej i już to trwa 4 dni czy powinnam iść z tym do lekarza?! Drętwieje mi twarz i to po jednej stronie po prostu mam dużo objawów jak na tej stronie. Pozdrawiam

Redakcja Migrenicy.pl
2012-05-28 08:46:39

Daria,

Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz do lekarza - najpierw ogólnego, u którego dostaniesz skierowanie na dokładniejsze badania - później do specjalisty. Badania jednoznacznie pozwolą ustalić przyczynę Twoich bólów głowy i drętwienia twarzy. Być może jest to migrena, być może jest to efekt zapalenia zatok. Nie zwlekaj z badaniami, ale tez nie zakłądaj najgorszego, bo to tylko wywołuje (często) niepotrzebny stres.

Spróbuj również metod łagodzenia bólów głowy opisanych w artykule "Migrena: proste sposoby zapobiegania bólu" (http://migrenicy.pl/migrena-proste-sposoby-zapobiegania-bolu,24).

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia!

Iwona
2012-05-30 11:26:06

witam tez mam bole migrenowe zawsze przed okresem jak zacznie mnie glowa bolec to juz koniec musze lezec nic nie moge jesc bo mi niedobrze czasami mam nudnosci i zero swiatla i halasu nie bylam jeszcze u lekarza w chwili obecnej mieszkam w UK i jakos nie moge sie przekonac do leczenia tutaj wspolczuje wszystkim co maja ten sam problem najgorsze co moze byc

Magda
2012-06-11 18:15:22

Witam
Mam prośbę bo chyba dopadła mnie migrena nie jestem tego pewna, więc chciałabym zrobić szczegółowe badania krwi, stąd moja prośba jakie badania dokłądnie powinnam zrobić żeby sie dowiedziec co mi jest bo zwykłą morfologia na pewno nie wystarczy???
Proszę o odpowiedz

Partner osoby z "migreną"
2012-07-08 12:56:32

Proszę przed wyciągnięciem wniosków najpierw skonsultować tą informację z lekarzem.
Znaleźliśmy najprawdopodobniej rozwiązanie problemu migreny z aurą u mojej kobiety życia, "migerny" która zazwyczaj zaczyna się tak:

http://www.youtube.com/watch?v=qVFIcF9lyk8&feature=related

Następują parestezje, zaburzenia mowy, czasem szumy w uszach itd itd, a DOPIERO NA KONIEC ból głowy, po przeciwległej stronie objawów - np. drętwieje lewa ręka, ból głowy jest po prawej stronie.

Nie głoszę że jest to rozwiązanie dla wszystkich - tym bardziej, że wiele rzeczy wrzuca się do jednego wora a przyczyn może być wiele i nie chciałbyM aby ktokolwiek kto nie ma takowych przyczyn wpadał np. w panikę.

Dla osób które, nie radzą sobie już z tym problemem a być może mają te same powody co my...
...nie ortopeda i nie neurolog... spradziliśmy serce.
Okazało się, że mamy do czynienia z wadą w sercu - tzw PFO oraz tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej (Atrial Septal Aneurysm).

Dzisiaj nie mówimy już o migrenie, a podejrzewamy TIA - choć sami lekarze rozmijają się z terminologią a na marginesie nie posiadają zbyt wielkiej wiedzy na ten temat (choć nie wszyscy). My w naszej opinii - a nie jesteśmy specjalistami, więc jest to nasza osobista opinia, uważamy że to co nas spotyka to nie migrena z aurą, choć tak to było nazywane przez 10 lat doświadczeń, a PRZEMIJAJĄCE mikroudary mózgu. Podkreślam przemijające!!!

Polecamy zatem wykluczyć u siebie tę przyczynę i zbadać serce. Jeżeli okaże się że istnieje u was tzw PFO być może rozwiąże to wasze problemy. My w chwili obecnej czekamy na operację. Dopiero po niej okaże się czy rozwiązaliśmy problem zupełnie, choć leki które były stosowane u mej kobiety nie były lekami antymigernowymi a przez blisko 2 lata nie mieliśmy żadnego epizodu.
Wiemy też, że nie są one 100% ochroną i niosą za sobą inne zagrożenia.

Redakcja Migrenicy.pl
2012-07-09 12:15:21

Bardzo dziękujemy za merytoryczny wpis. W najbliższym czasie postaramy się rozwinąć oba poruszone przez Pana tematy (TIA i PFO). Życzymy zdrowia Panu i Szanownej Partnerce!

Beata
2012-07-10 17:16:09

Mi neurolog powiedział, żeby ograniczać spożywanie sera żółtego i czekolady stosuję się do tego i pomaga.Dodatkowo unikam silnego słońca ( wychodzenia na zewnątrz w czasie upałów), wysiłku fizycznego.Jeśli migrena zaatakuje (pojawi się najmniejszy ból), najlepiej jest od razu wziąść coś przeciw bólowego, ja biorę zaesze 2 tabletki apapu, chociaż ketonal tesz jest dobry. Serdecznie pozdrawiam wszystkich migrenowiczów i życzę powodzenia.

Beata
2012-07-10 18:07:58

Mam pytanie może ktoś z was spotkał się z tym mój brat miał rok temu ból głowy, który doprowadził do objawów padaczki. W szpitalu trzymali go dwa tygodnie. Zrobili mu różne badania i wykluczyli padaczkę.Tak naprawdę to lekarze sami nie wiedzą co mu jest.W czoraj po roku znowu dostał silnego bólu głowy, który doprowadził do objawów padaczki,dano mu w szpitalu kroplówkę, bo stwierdzili, że ma wypłukane elektroidy i zlecili mu badania min.rezonans.Dlatego pytam czy może ktoś z was nie wie co to może być,a i dodam , że ataki są bez białej piany wydobywającej się z ust.

Agata
2012-11-17 23:40:00

Witam wszystkich Migrenowców !
Ja również choruję na migrenę (bez aury) od dzieciństwa, a mam 39 lat.
Najważniejszą sprawą jest skonsultowanie się z neurologiem i zrobienie wszystkich niezbędnych badań : TK głowy, MR, EEG w celu wykluczenia innych chorób.
Prawdą jest to, że ból wraz z wiekiem zmienia swoją częstotliwość i siłę. Ja w tej chwili przeżywam apogeum, bo w ciągu dwóch tygodni miałam dwa ataki migreny ze wszystkimi objawami. Dla mnie najgorsze są wymioty, bo zwracam wszystkie zażyte tabletki. W takiej sytuacji korzystam z pomocy doraźnej, gdzie aplikują mi pyraliginę lub tramal w zastrzyku i pomaga. Jeśli nie mam odruchów wymiotnych, to w trakcie ataku przyjmję CINIE 100 mg i też bardzo szybko uśmierza ból. Kiedyś przez kilka miesięcy przyjmowałam Divascan, ale trzeba brać ten lek regularnie. Podczas terapii było ok, ale po odstawieniu migrena powróciła.
Z migreną trzeba troszkę "poeksperymentować", bo tak naprawdę nie ma złotego środka. Trzeba sprawdzić, który lek nam najbardziej pomaga. Trzeba też postawić na dobrego neurologa.
Życzę wszystkim jak najmniej ataków migreny i pozdrawiam :)

Patrycja
2013-04-08 22:31:28

Mam 21 lat, od kilkunastu lat a wręcz powiem odkąd pamiętam miewam bóle głowy. aktualnie ból głowy trwa już 3 dzień, jest to ból jednostronny, pulsujący. leki przeciwbólowe już nie pomagają. na niektóre już się organizm uodpornił. często wraz z bólem głowy miewam też światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki, nie mogę wykonywać zbyt gwałtownych ruchów.Czasami głowa boli mnie bezpośrednio z przodu- czoło, czasami jedna strona lub druga, a czasami też i tył głowy. najdłuższy mój ból głowy trwał 5 może 6 dni. zależy jakie jest nateżenie bólu,ale czasami nie jestem w stanie normalnie funkcjonować i zrobić rzeczy, które zaplanowałam.

Mateusz
2013-06-29 20:02:42

Napiszę krótko.
Byłem z kobietą,która miała to "ciu*stwo".
i wyszła z tego po kilku latach.

Zbadajcie serce na obecność tzw przetrwałego otworu owalnego (od razu mówię że EKG tego nie potwierdzi a i echo jeśli nie jest przez przełykowe może nic nie pokazać) oraz krew pod kątem ilości płytek krwi - koniecznie ręczne liczenie!

Jak będziecie mieli te badania, chętnie pomogę dalej.
Nie jestem lekarzem, nie leczę ale mogę podzielić się z wami doświadczeniem - nie wiem czy do każdego z was będzie ono odpowiednie ale jeśli pomogę choćby jednej osobie, to warto!

Redakcja serwisu migrenicy.pl
2013-06-30 13:31:40

Dziękujemy za komentarz. Badania dowodzą, że istnieje związek między migreną a przetrwałym otworem owalnym. Zapraszamy do lektury artykułu: Drożny otwór owalny a migrena

Mateusz: jeśli chciałbyś opisać swoje doświadczenia związane z migreną - napisz proszę na mail redakcyjny.

Dawid
2013-07-18 20:00:45

Właśnie chciałbym opowiedzieć swoją historie mam migrene z aurą o ile pamiętam od 10 roku życia był chyba 97 rok koniec lata w tv festiwal w sopocie ,godziny wieczorne jadłem kolacje płatki z mlekiem i nagle patrząc na cerate obraz tak jakby zaczął się rozmywać pojawił się mały powiększający się pryzmat jakby światło zakrzywiało się przez kryształ.Plamka rosła i rosła intensywne falujące kolory podeszłem do okna było dziwnie gwałtownie mrugałem zacierałem oczy po chwili mroczki,plamka przesuwała się w górną strone i znikła .Przeszło nikomu nic o tym nie powiedziałem ale bałem się dlatego dobrze pamiętam to zdarzenie.Potem przez kilka lat to się nie powtórzyło.Dopiero gdy trochę podrosłem w pierwszej gimnazjum aury od czasu do czasu się pojawiały ale bardzo rzadko.Przyzwyczaiłem się.W trzeciej klasie gimnazjum na wuefie miałem gwałtowny zawrót głowy,trafiłem do szpitala badania nic nie wykazały leczyłem się psychiatrycznie i niestety dałem sobie z tym spokój.Rok temu znów miałem gwałtowny zawrót głowy i to długotrwały jak nigdy dotąd miesiąc po trafiłem do szpitala znów nic lekarz w odpowiedzi na migrenę przepisał mi nic nie dającą flunarizine,pomimo że w rezonansie wyszło 3 mm uszkodzenie jądra podstawy.Potem było już gorzej w grudniu spędziłem ponad trzy tygodnie we wrocławskim szpitalu wojskowym,przeleżałem całe święta i sylwestra zdiagnozowano przeszły udar niedokrwienny,byłem w szoku jak 25-latek może mieć takie coś nie pale i jestem szczupły wysportowany.W badaniach TK wykryto ogniska niedokrwienne także na ponownym rezonansie oczywiście dokładniej,badania tętnis szyjnych i głowy naczyń mózgu nic nie wykazały wszystko ok.Dociekliwy pan profesor jednak zlecił zrobienie usg serca przez przełykowe i eureka niestety oczywiście mam przetrwały drożny otwór owalny z przeciekiem o dość dużej objętości.Narazie biorę leki i czekam na konsultacje w sprawie zabiegu która dopiero we wrześniu,czasem jest lepiej czasem gorzej migreny z aurą są nadal i to dość często tak samo zawroty głowy i utraty równowagi,bywają dni gdy mam kondycje jak sportowiec i wszystko gra hm.Przez mój przypadek zainteresowałem się teorią o związku tej migreny z pfo i z atakami niedokrwiennymi w który wieżę całym sercem nie ma co do tego wątpliwości że pfo ma związek z udarem gdyż profesor który mnie prowadził konsultował się w tej sprawie ze specjalistą z niemiec,gdzie mają już bardziej zaawansowane procesy działania co do tej wady

Agnieszka
2013-08-27 16:40:54

interesuje mię ta przypadłość ponieważ mam te obiawy tylko nie wiem na pewno do czego je przypiąć czy do tętniaka ,migreny tęczówki,migrenowy zawał mózgu czy guza który uciska na nerwy.bym prosiła o poradę jakie badania lub wyniki i u jakich lekarzy mam zrobić jak to sprawdzić.

Dawid
2013-08-27 17:36:45

Oj tak ja polecam dowiedzenie się jaki ordynator jest na oddziale neurologicznym w pani okolicy pójście do niego na prywatną wizytę jeśli to możliwe po proszenie o przyjęcie na oddział tam pani zrobią najważniejsze badania.Niestety inaczej nie da rady w szybkim okresie czasu,gdyż jest jak jest lekarze POZ nic nie wiedzą o migrenach z aurą mówię to z własnego doświadczenia a skierowanie pewnie da do neurologa będzie pani czekać na wizytę i nie wiadomo czy się opłaci.Co do badań to na pewno tomografia,rezonans magnetyczny,badanie dna oka to podstawa w takim przypadku.Niestety to same dość konkretne badania,ale należy je zrobić choćby dla spokoju,potem jeśli z głową ok to drążyć w kardiologii układzie krwionośnym,usg serca np.

Czarno-Biała
2013-08-31 20:55:27

Kochani, jestem przypadkiem wyleczenia się z migren okresu dojrzewania, kiedy to praktycznie całe liceum, codziennie niałam ataki. Teraz po latach, tylko czasami boli mnie głowa i raczej nie jest to migrena. Jesli muszę być na chodzie mam pod ręką Ibuprom, czy Zolmiles. Staram się nie nadużywać tych leków, ale czasami trzeba. Także nieprawdą jest, że nie można wyleczyć się z migreny. MOŻNA a zrobiła to DIETA!

MARTA
2013-10-17 13:14:21

czy ktos ma nastepujace objawy?
nie wystepuje bol glowy tylko...zaburzenia widzenia takie jak kiedy spojrzymy w slonce i zostajemy oslepieni.
ktos mi poiwedzial,ze to migrena...
prosze o wsklazowki.
dziekuje

aleksander
2013-12-29 15:31:41

Marta ja mam podobne objawy skontaktuj się ze mną i przedyskutujmy sprawę moje gadu-gadu:7701090

MARTA do aleksander
2014-01-05 20:59:55

witaj Aleksandrze,nie posiadam gg,podaje Ci swoj adres mejlowy:
ladybird79@interia.eu
pozdrawiam,
Marta

ARTUR
2014-04-30 20:03:33

Dzień dobry.
Od ok 0,5 roku mam bóle głowy. W grudniu 2013 miałem zabieg korekcji wzroku na oboje oczu po zabiegu ok 1-2 tyg zaczęły się bóle głowy. Najpierw tak różnie słabsze i silniejsze nieregularne codziennie lub co drugi dzień. Od miesiąca bóle są codziennie i dość silne, często nie potrafię obyć się w ciągu dnia bez tabletki przeciwbólowej. Boli mnie lewa strona głowy, w środku tak jakby kłuje w tylnej lewej części najsilniej - lewe oko było słabsze +5,5 cylinder i . Czasami nie mogę zasnąć w nocy. Mało śpię po ok. 5-6 godz. Byłem kilka dni temu u neurologa, który dał mi skierowanie na prześwietlenie EEG i KT głowy jeszcze nie byłem bo są kolejki. Lekarz zapisał mi DIVASCAN 3 razy dziennie, biorę od wczoraj ból jest bardziej znośny ale nadal występuje dość silnie.
Byłem w klinice gdzie robili mi zabieg zbadali i twierdzą że wszystko jest OK tzn. ciśnienie dna oka i goi się dobrze itd a ja czuję cały czas większy ból po lewej stornie i w okolicach oka.
Już nie wiem czy to może być związane z zabiegiem na oczy (jakiś ucisk na nerw czy coś ...?) czy z rodzajem migreny.
Bardzo proszę o pomoc bo mam 37 lat i chciałbym jeszcze dużo zrobić a ten ból sprawia że czuję się jak kaleka. Co mam zrobić by nie bolało na zawsze ????????????????
Może ktoś coś powiedzieć na ten temat
Dziękuję i pozdrawiam
Artur

Anula
2014-05-11 22:58:57

Witam, moja mama walczyła z migrena wiele lat. 2 miesiące temu była u okulisty z Wrocławia. Nazywa sie Piotr Nogal. Pomógł jej. Od 2 miesięcy mama nie miała napadu, a wcześniej zdarzały sie nawet 4x w miesiącu. Gość jej pomógł, a tak przy okazji to fajny człowiek z tego lekarza. W dzisiejszych czasach to rzadkość .

erzecznik
2014-06-28 18:16:18

Oprócz gruntownie przeprowadzonego wywiadu lekarskiego ważne są odpowiednio dobrane badania diagnostyczne, aby z całą pewnością potwierdzić lub wykluczyć schorzenie. W celu rozpoznania choroby lekarz zbierze dokładny wywiad odnośnie zaobserwowanych przez pacjenta objawów klinicznych. Dodatkowo oprócz ogólnego badania pacjenta przeprowadza się badanie neurologiczne.

Paulinq
2014-08-31 17:07:36

WItam :) Mam niecałe 16 lat a prawdopodobnie już mam problem z migreną :( pierwszy raz pojawił się atak w sobotę 23.08.14r. z tego bólu i częściowego paraliżu musiałam jechać do szpitala. Zostałam wypuszczona do domu w środę ze znikomymi informacjami. Mam zgłosić się tylko do neurologa. Boję się :(

kaśka
2014-09-07 14:24:30

Nie ma się czego bać, dostaniesz skuteczne leki i zapewne odpowiednie zalecenia jeśli chodzi o dietę i styl życia, lekarz chętnie odpowie na wszystkie pytania jeśli pozwoli mu na to czas. Lepiej więc przygotuj się na wizytę prowadząc dzienniczek migrenowy.

Paulina
2014-11-05 16:31:05

Byłam u neurologa, potraktował mnie metodycznie, przepisał sumamigren, wysłał dodatkowo na RTG szyjnego odcinka kręgosłupa i zaprosił z wynikami. Widocznie migrena jest już bardzo powszechna.

e-Rzecznik
2014-11-13 17:40:23

Migrena jest chorobą przewlekłą, a jej leczenie nie należy do łatwych. Jak w przypadku każdej choroby po zdiagnozowaniu ważna jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem specjalistą. Dwoma głównymi celami leczenia migreny jest przerwanie bólu oraz zapobieganie jego wystąpieniu.

migrena fak ju
2015-01-07 15:34:18

witam, z migrena mecze sie odkad pamietam. w mlodosci glownie mroczki, wymioty, bole glowy. z wiekiem zaburzenia mowy, mrowienia, dretwienia, uczucie nieswojego ciala.

lecze sie u neurologa. okazalo sie, ze po wyeliminowaniu z diety sera zoltego migreny wystepuja maks 4 razy w roku ( wczesniej nawe;t 4 razy w tygodniu), jednakze nie naleza do najlzejszych, sam bol po migrenie utrzymuje sie do 3 dni - uczucie jakby caly mozg obijal sie o czaszk.

przeprowadzono u mnie badania:\
-eeg: nieprawidlowe fale thetta
-rezonans: stwierdzono brak tetnicy w mozgu, ktora laczy prawa i lewa strone (na niej pojawia sie tetniak, ktory u mnie nie wystapi)

lekow probowalem mase, zadne nie przynosza calkowitej ulgi, te ktore chociaz czesciowo daja ukojenie to np. myopam, miozepam, i z grupy diclakow.

najwazniejsze to umiec obserwowac organizm i brac leki przeed wsytapieniem aury: kiedy wiemy ze bedzie zmiana cisnienia, pogody, wysilek fizyczny...

natalia
2015-01-09 12:54:16

Witam, mam jyz rocznikowo 19 lat. Czesto boli mnie glowa. Zazwyczaj do 6 godzin lub mniej. Od wczoraj i dzis oprocz snu boli mnie juz 17. Na samym koncu po paru godzinach zawsze bola mnie oczy. Czy to normalne? Bylam 2 lata temu na badaniach kontrolnych z powodu ciaglego bolu glowy ale lekarz stwierdzil ze sa idealne. Nie mam pojecia o co chodzi. Bol jest niedozniesienia. Biore tabletki etopiryna i pije duzo herbaty. To zazwyczaj pomagal . Teraz jyz na ten 17 godzinny boo nie pomaga.

Elwira
2015-04-13 16:19:31

Migrena na moje nieszczęście towarzyszyła mi kilkanaście lat. Pochłonęłam tony tabletek przeciwbólowych, ziólek itp.

Przypadkiem znalazłam się na targach medycznych i usłyszałam o cryo-terapii. Na mnie zadziałało, teraz, jak tylko czuję, że zbliża się napad, od razu podłaczam się pod mankiet i dosłownie w kilka minut, udaje mi się zatrzymać napad. Dla mnie to był szok i jednocześnie złość, że przez lata trułam się tabletkami, jak rozwiązanie jest tak proste i co najważniejsze skuteczne

monisia
2015-10-18 14:47:25

jak dla mnie to migrena jest najgorszym bólem jaki może się zdarzyć. ja stosuję na migrenę Pyralginę. Bardzo dobrze radzi sobie w walce z migreną. Tabletki Pyralginy mam zawsze przy sobie i w odpowiednim momencie zawsze biorę.

jarek
2015-11-23 14:53:04

Sam już nie wiem, dzisiaj w nocy się obudziłem z silnym bólem głowy, ale trwał około 3 godzin. Pospałem od wpól do 6 do 10 i od tamtej pory mam lekki ból głowy

lewmorski
2017-05-22 21:03:23

Dziś mamy internet, łatwo wpisać w wyszukiwarkę "zygzakowate mroczki" i są wyniki :) Dawno, dawno temu, gdy nie było internetu - ale uprzedzając pytania ;) papier już był :D - będąc przypadkiem miewającym jedynie aurę migrenową, bez następującego po niej bólu glowy, zdiagnozowanie co to takiego, było nielada wyzwaniem dla lekarzy na mojej drodze. Potem nastąpiła dłuższa przerwa w tych efektach wizualnych i nie drążyłem tematu. Dopiero po latach, będąc w księgarni i przeglądając... album malarstwa! :D znalazłem obrazy dokładnie przedstawiające to co mrygało mi "przed" oczami. I był opis, że to aura migrenowa, iluzje fortyfikacyjne - i tu już poszło z górki :) Wiecie jaka to ulga dowiedzieć się, CO TO TAKIEGO jest i że nie jest się samemu z tymi mroczkami? :)
Zdrowia życzę, jak najdalej od migren, bólów głowy wszelkiego pochodzenia +skutecznych leków na migrenę.

KennPrulkyTS
2017-06-20 17:59:12

Cialis Pas Cher Nantes <a href=http://buy-viagra-online-usa.via100mg.com>Buy Viagra Online Usa</a> Prix Viagra Officiel France

MatthewCoxWH
2017-09-21 09:04:35

canada pharmacies online prescriptions
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
buy prescription drugs without doctor
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-activate>viagra activate</a>
drugs without prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metformina-emagrece">metformina emagrece</a>

AngeloLexTV
2017-10-01 11:22:20

Do you feel like you have tried everything possible in order to lose weight? You are not alone--many people have the same problem. The following article is designed to give you tips that you may not have even known existed. By following these tips, you will reach your weight loss goal in no time.

CaseyTofJB
2017-10-07 14:20:44

Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

RobertFlicsCQ
2017-11-29 05:08:07

Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-viagra-cialis-levitra/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-viagra-cialis-levitra/</a>

NancieBiniu
2017-12-19 05:45:30

Really informative article post.Really thank you! Much obliged. http://pspxk6jc.tumblr.com/ - Hoyte

Yoshikojapi
2017-12-19 21:26:29

Really enjoyed this article.Thanks Again. Cool. http://oall6nzr.tumblr.com/ - Constancio

Paige
2018-01-02 15:21:15

online loans direct lenders
payday loans direct lenders
payday loans online no credit check
online loans

Berniece
2018-01-02 17:18:51

free online slots
online casino games
casino slots
free casino games slot
free slot games

vtaletahrq
2018-02-08 16:16:23

<a href="http://rabbitinahat.com">where to get cialis</a> where can you buy viagra over the counter http://investinokc.com

AryFruineje
2018-02-24 05:41:51

Propecia Worked For Me Thinning Hair Kamagra Health Benefits Amoxicillin 500mg Online Orders <a href=http://ciali5mg.com>cialis buy online</a> Tamoxifen Citrate Online Cialis Lilly Rezeptfrei